U jezera

Lokalita U jezera se nachází ve východní části Krušných hor, v nadmořské výšce 842 až 872 m n. m. Území vzdálené jen 2 km jihozápadně od obce Cínovec leží na rozhraní dvou povodí – východní část spadá do povodí Hraničního potoka a západní část spadá do povodí Bystřice.

Pro území rašeliniště jsou charakteristické podložní krystalinické horniny s nízkou až střední puklinovou propustností, přičemž některé mohou být propustné až do velkých hloubek.

Hydrologický průzkum doložil různorodost zdejšího geologického podloží. V lokalitě U jezera bylo zmapováno celkem 66 odvodňovacích kanálů, přičemž páteřními jsou pro lokalitu kanály umístěné podél dvojice na sebe kolmých lesních cest. Od nich pak ústí kratší kanály dál dovnitř lokality, kde je vytvořena hustě rozvětvená síť. Hlavní směr jejich tras je sever-jih až severovýchod-jihozápad. Východní část lokality lemuje na jihozápadě Liščí potok spolu s dalšími hraničními kanály. Vnitřní plocha je opět jako u západní části protkána menšími kanály. Směr proudění podzemní vody je v obou částech lokality víceméně v souladu s průběhem hlavních kanálů do míst odvodnění, tj. jihozápadní a jihovýchodní cíp.

Ač geologické sondy potvrdily výskyt rašeliny na celém území U jezera, z průběhu kanálů, charakteru horninového prostředí a hydrogeologických podmínek odborníci došli k závěru, že ne všechny části lokality jsou skutečnými rašeliništi se všemi doprovodnými jevy (severní cíp a východní partie západní části lokality jsou pokryté vzrostlým lesem, rašeliny jsou vyvinuty v nižších mocnostech a terén je zde spíše suchý. Naopak východní část je pak ovlivněna zářezem cesty, který alespoň pro nejbližší okolí působí jako dren).

Na základě výše uvedených zjištění hydrogeologové, botanici a zoologové v obou lokalitách vytipovali vhodné prostory pro revitalizační kroky.

Samotná revitalizace proběhla na podzim roku 2012, a to v části zahrnuté do nově vyhlášené přírodní rezervace Rašeliniště U Jezera – Cínovecké rašeliniště. Opatření byla v souladu s plánem péče pro toto chráněné území. Bylo instalováno 61 přehrážek dle navržené projektové dokumentace. Jejich pomocí dojde časem k zaplavení širšího okolí revitalizovaných ploch a do oblasti se tak navrátí původní ekosystémy.

  

Rašeliniště U jezera v sekci Tipy na výlet