Cínovecký hřbet

Cínovecký hřbet se rozkládá ve výškové úrovni cca 785 až 853 m n. m., generelně se svažuje k severozápadu až severovýchodu. Lokalita spadá do povodí toku Roteswasser a je odvodňována několika drobnými toky směrem k severu, na území Spolkové republiky Německo.

Toky z dílčí lokality Cínovecký hřbet – západ jsou těmito drobnými toky nejprve odváděny k tzv. Dlouhému rybníku, odtud dále k severu. Celé území lokality se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů v Teplicích. Území obou dílčích ploch je protkáno sítí odvodňovacích kanálů. Generelní směr hlavních kanálů je většinou jih-sever, do nich oboustranně ústí vedlejší kratší kanály.

Na ploše Cínovecký hřbet - západ bylo zmapováno celkem 28 odvodňovacích kanálů. Odvodňovací síť je hustší v západní části lokality, kde hlavní kanály a jejich větve protínají rovnoměrně prakticky celou plochu a jsou celkově delší, zatímco ve východní části se kanály nacházejí pouze při severu a podél východní hranice plochy. Jihovýchodní část lokality je bez kanálů. Trasa kanálů nekončí na hranici vymezené zájmové lokality, ale převážně pokračuje dále k severu.

Na ploše Cínovecký hřbet – východ bylo zmapováno celkem 11 odvodňovacích kanálů. Síť kanálů je v jižní části lokality (nad silnicí) tvořena pouze dvěma hlavními dlouhými kanály, které lokalitou procházejí generelně směrem jih-sever konformně se směrem úklonu terénu. Krátké úseky obou koryt těchto kanálů jsou v jižní části zpevněny plochými kameny.

Do severní části lokality (území pod silnicí) voda přitéká z propustku a teče dále vydatným průtokem kanálem, který dále mizí v zavodněné ploše při severním okraji lokality. Podobné podmáčené plochy, kde je koryto vlastního kanálu občas nemožné vysledovat, se v severní části lokality soustřeďují i podél dalších kanálů. Některými těmito plochami voda protéká v pásu souběžných drobných proudů takřka po terénu. Napříč celou severní částí lokality probíhá tzv. hraniční příkop. Jedná se o nespojitě zavodněnou depresi vedenou podél vyvýšeného terénního valu, s vodou převážně stojatou.

Po konzultaci s hydrogeology, botaniky a zoology byly na lokalitách vytipovány hodnotné prostory, jejichž revitalizace se jeví jako prioritní. V prostoru Cínovecký hřbet – západ se jedná o jihozápadní část území, s cennými ne zcela odvodněnými oblastmi mezi kanály. V prostoru Cínovecký hřbet – východ se jedná o severní část území, kde stejně tak nedošlo k úplné degradaci rašeliniště. Lokalizace prioritních prostorů revitalizace je zobrazená v mapě. Samotná revitalizace proběhla na přelomu let 2010 / 2011. Bylo instalováno 150 přehrážek dle navržené projektové dokumentace. Jejich pomocí dojde časem k zaplavení širšího okolí revitalizovaných ploch a do oblasti se tak navrátí původní ekosystémy.

  

Cínovecký hřbet v sekci Tipy na výlet