Pomohli jsme také

ROK 2014

Nelezeš po stromech? O hodně přicházíš

Komentované prohlídky zámeckých valů v Pardubicích zahrnovaly také ukázky arboristických prací stromolezectví a moderních technik zjišťování zdravotního stavu stromů. A to vše si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Kromě toho byla součástí prohlídek symbolická výsadba tří lip, které nahradí staré dožívající stromy. Zřizovatelem projektu byla Centaurea – sdružení pro monitoring a management krajiny.

Bezbariérový přístup do stanice Falco

Záchranná stanice Falco pro zraněná zvířata využila naší pomoci již dříve. Nyní byl příspěvek Českému svazu ochránců přírody ZS Falco využit na předělání zadního vchodu na bezbariérový přístup. Hlavním důvodem je, že stanice slouží nejen jako záchrana zraněných zvířat, ale také jako expozice, jejíž součástí jsou trvale handicapovaná zvířata, která nemohou být vypuštěna do volné přírody.

Ochrana zvěře u Nového Města na Moravě

Cílem projektu Mysliveckého sdružení Zubří bylo zvýšení početních stavů srnčí zvěře a bažantů. Zejména bažanti jsou ohrožení, protože mají hodně přirozených predátorů a těžko přežívají zimy. V rámci projektu se místní myslivci snažili vybudovat krytá přikrmovací zařízení, ve kterých mohli bažanti najít potravu v zimním období. Část příspěvku putovala také na krmivo pro srnčí zvěř.

Více článků o přírodě na server Ekolist.cz

Ekolist.cz je server zaměřený na přírodu a životní prostředí. Brontosauří ekocentrum Zelený klub, které server provozuje, využilo příspěvek NET4GAS na platy autorům a redaktorům, kteří server doplňují o zpravodajské i publicistické články.

Z vojenských cvičišť vzácné pastviny

U obce Milovice se nachází již nevyužívané vojenské cvičiště, ze kterého se organizace Česká krajina rozhodla vytvořit pastviny o velikosti 40 hektarů. Revitalizace pastvin má vést k chovu vzácného plemena koní – exmoorského ponyho, které nebylo dosud v ČR chováno. Obnovením vzácné přírodní plochy dojde také k postupnému rozšíření exotermních vzácných rostlin a živočichů, především motýlů.

Rodinná stezka lesním mokřadem parku Stonewood

NET4GAS podpořil organizaci Stonewood při budování naučné ministezky u obce Rápošov. Hlavní bod projektu spočíval ve vytvoření 70 metrů dlouhého povalového chodníku malým lesním mokřadem v oblasti, která je běžně nepřístupná. Stezka nejen navodí atmosféru divoké přírody, ale také zavede návštěvníky mezi zajímavé rostliny a živočichy.

Údržba krajiny díky ovcím

Kousek od Litvínova se nachází bohaté louky NATURA 2000, mimo jiné tokaniště tetřívka obecného. Krajinu je potřeba udržovat, ale při použití techniky docházelo k častým poraněním zvířat. NET4GAS proto podpořil projekt organizace ZO ČSOP 39/02 Klíny, v rámci kterého došlo k nahrazení techniky ovcemi. Ty spásají louky, čímž nejen šetrně udržují krajinu, ale také zajišťují přirozené prohnojování lokality.

ROK 2013

Likvidace černých skládek u Dražova

Cílem projektu Mysliveckého sdružení Zelený hájek bylo odstranit černé skládky z katastru obce Dražov a odvézt nalezené odpadky na oficiální skládku. Tohoto úkolu se o víkendech zhostili dobrovolníci i místní obyvatelé a hlavním organizátorem této aktivity byl zaměstnanec NET4GAS.

Záchrana srnčí zvěře na Šumavě

Díky finančním prostředkům NET4GAS nakoupili členové Mysliveckého sdružení Vltava Volary krmivo pro přežití srnčí zvěře v šumavských lesích, zejména v zimním období. Jablka, sůl, seno, chleba a další krmení se pravidelně doplňovalo do krmelců i dalších míst a díky tomu nemusela zvěř chodit za potravou daleko a nedocházelo k jejímu vysílení.

Zahradní učebna a skleník pro environmentální výchovu

I díky příspěvku Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické se z kolny v havarijním stavu stala budova environmentálního vzdělávání. Po Dědově dílně a Galerii stodola tak vznikla Zahradní učebna sloužící pro práci s rostlinami. Učebna funguje také jako keramická dílna. Zároveň vedle této budovy vznikl nový skleník, který je určen pro práci se sazenicemi a jako hrnčířská dílna, protože je v něm více světla.

Ochrana lesní a polní zvěře

V lokalitě Chrášťovice je zoufale nízký počet zajíců polních, a to i přes zákaz jejich lovu. Ten platí od roku 1990. Navýšení počtu zajíců i jiné zvěře napomáhají přikrmovací zařízení, díky kterým mohou zvířata v zimě lépe nalézt potravu. Příspěvek NET4GAS použilo Myslivecké sdružení „Kamená“ na nákup obilí, kukuřice, soli i léčiv pro lesní a polní zvěř.

Stanice akutní péče o zvířata

Záchranná stanice Falco u Litoměřic nabízí intenzivní péči pro volně žijící zraněná zvířata, např. popálená elektrickým proudem, sražená autem atd. Příspěvek Českému svazu ochránců přírody Litoměřice pomohl dokončit část stanice s klecemi a komorami pro rekonvalescenci zvířat, což přineslo zkvalitnění péče a usnadnilo práci ošetřovatelům.

Vybavení Valašského ekocentra

I v roce 2013 putoval dar NET4GAS do Valašského ekocentra. Tentokrát bylo potřeba vybavit budovu, kterou se v předchozím roce podařilo zrekonstruovat. Příspěvek Severomoravskému regionálnímu sdružení Českého svazu ochránců přírody tedy sloužil k nákupu dřevěného nábytku, jako jsou skříně, stoly či knihovna.

Zatraktivnění turistických míst Krušných hor

Oblast Krušných hor nabízí spoustu turistických atraktivit, ovšem některé zůstávají opomíjené, protože je těžké se k nim dostat. Cílem projektu Svazku obcí v regionu Krušných hor byla proto modernizace infrastruktury a zpřístupnění turisticky zajímavých a přírodně cenných míst.

ROK 2012

Ochrana rašelinišť v Krušných horách

Projekt Českého svazu ochránců Teplice byl zaměřen na ochranu rašelinišť a pramenišť v Krušných horách, a to především na udržování vody v krajině. Dostatek vody je nutnou podmínkou pro optimální fungování místních biotopů a pro život vzácných druhů živočichů i rostlin, jichž je většina uvedena na Červeném seznamu ohrožených rostlin a živočichů. V rámci projektu se revitalizovaly drobné vodní toky, upravila jejich koryta a vytvořily tůně pro malé obojživelníky.

Záchrana zvířat na území Ústeckého kraje

Českému svazu ochránců Litoměřice jsme přispěli na provoz záchranné stanice, která poskytuje první pomoc zraněným zvířatům nebo osiřelým mláďatům. Každoročně stanice zachrání až 800 zvířat, která se ocitnou v nouzi, přičemž zvířata, kterým zůstanou trvalé následky, pak ve stanici zůstávají. Příspěvek byl využit hlavně na krmivo a na zajištění provozu záchranné stanice.

Obnova zeleně přírodního Amfiteátru Tvrdonice

Příspěvek putoval obci Tvrdonice na revitalizaci a obnovu zeleně přírodního Amfiteátru. Krásný amfiteátr nabízí až dva tisíce míst k sezení a konají se tam festivaly, koncerty, jarmarky a jiné společenské akce. Typická je tamní slavnost Podluží v písni a tanci.

Obnova Milešovky pokračuje

I v roce 2012 jsme spolu s Obecně prospěšnou společností Milešovka pokračovali v revitalizaci vrcholu hory Milešovky v Českém středohoří. Hlavním bodem tohoto roku bylo navíc rozšíření informací o dvou vzdělávacích okruzích v okolí Milešovky, které jsou zaměřeny na vznik a působení bouřek a vlivy odpadků na přírodu.

Vybudování Valašského ekocentra

Severomoravskému regionálnímu sdružení Českého svazu ochránců přírody jsme přispěli na vybudování environmentálního centra v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí. Kromě samotné hlavní budovy patří k ekocentru živé zahrady, ovocný sad a stodola. Ekocentrum slouží nejširší veřejnosti a provozuje naučné stezky a cyklostezky, pořádá odborné a environmentálně zaměřené semináře, exkurze, přednášky, kulaté stoly a kurzy tradičních lidových řemesel.

 

Další informace