Dříve jsme také pomohli

Vedle dlouhodobých partnerství ČSOP a Beleco pomáhá společnost NET4GAS každoročně i dalším subjektům v menších projektech. Na této stránce najdete jejich výběr.

Projekty 2011

Proti bariérám s Farním sborem Horní Krupá

Pomohli jsme odstranit bariéry komunitního centra Krupská škola pro středisko ekologické výchovy.

„Rádi bychom poděkovali Vaší společnosti, která nám poskytla finanční příspěvek, který významnou měrou přispěl k dokončení výstavby bezbariérového schodiště. Za to jsme Vám moc a moc vděční.“

Mgr. David Šorm, farář sboru

     

Milešovka se vrací do původního stavu

Společně s Obecně prospěšnou společností Milešovka revitalizujeme vrchol hory Milešovky. Tento nejvyšší vrchol Českého středohoří leží ve v nadmořské výšce 836, 5 m. Své jméno Milešovka získala podle nedaleko vzdálené obce Milešov. Její vrchol nabízí jedinečný výhled do dalekého okolí – Milešovka totiž všechny ostatní vrchy Českého středohoří výrazně převyšuje. Sama hora je tak známá pro své nejdrsnější podnebí v Čechách.

 

Lesní pedagogika u města Písek

Cílem projektu Přírodně naučného areálu Semice – Flekačky bylo vytvořit v docházkové vzdálenosti od města Písku na pozadí přírodního parku Píseckých hor přírodně naučný areál. Hlavním posláním bylo na jednom místě představit široké veřejnosti bohatou skladbu dřevin a rostlin nacházejících se v přírodním parku Píseckých hor. Výsadba, včetně popisu a charakteristiky jednotlivých společenstev tak slouží k tzv. lesní pedagogice, především školní mládeži, ale i široké veřejnosti.

 

Suchou nohou přes trojstátí Čech, Bavorska a Saska

Pomohli jsme upravit naučnou stezku „Na cestě k Trojstátí“, první naučnou stezku v rámci Ašska. Klade si tři základní cíle: ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj, výchova a vzdělávání a v neposlední řadě regionální rozvoj mikroregionu Ašsko. Podpořena byla výstavba povalového chodníku a můstku.

 

   

 

Genobanka českých národních plemen

Projekt má za cíl záchranu tradičních českých národních hospodářských zvířat, které představují významné kulturní dědictví české minulosti, a jejich praktické využití při výuce v ekocentru občanského sdružení Společnost Renata.

 

 

 

Rozvoj ekocentra aneb odpadky se sami neuklidí

Hlavním cílem projektu ZO ČSOP KLÍNY bylo zapojení laické veřejnosti, zejména předškolních a školních dětí, do problematiky ochrany přírody a nevratnosti určitých chování v přírodě se zaměřením na krajinu, vodu a vzduch, a to populární a přirozenou formou.

    

Zámecké arboretum ve Slatiňanech

Z daru NET4GAS bylo založeno miniaturní arboretum zaměřené především na rododendrony a azalky v prostoru bývalé zámecké zásobní zahrady pro laickou i odbornou veřejnost.

 

 

   

 

OS Centaurea - Revitalizace Čermenského sadu

Prvotním cílem projektu bylo zachování a zlepšení starých výsadeb a realizace výsadeb nových, se zřetelem k hodnotám sadu v rovině podpory genové a druhové biodiverzity, rovině krajinotvorné a kulturně-historické.

     

 

Management sadů a tůní se ZO ČSOP Habrov

Podporou ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov jsme pomohli revitalizovat staré ovocné sady za účelem zachování a obnovy původní skladby starých i krajových odrůd. Druhým projektem byl management VKP Tůně Pařížova a Veverkova louka, vytvoření Tůní Jaroslava Trakala, údržba tůní v Úhřetickém lese a monitoring živočichů ve všech čtyřech lokalitách.

 

 

Projekt pro děti "Jak chránit přírodu" se Sdružením Renata

V roce 2010 společnost NET4GAS podpořila Sdružení Renata při vybudování tradiční indiánské vesnice v Pardubickém kraji jako místa pro aplikaci ekopsychologie, která přispívá k neformálnímu vzdělávání a relaxaci dětí. Pobyty v přírodě jsou pro děti významnou zdravotní prevencí a též prevencí proti sociálně-patologickým jevům.

Environmentální výchova s TEREZOU

Umět se chovat v přírodě a spolupodílet se na zachování příjemného prostředí i pro další generace je velkou neznámou pro mnoho z nás. Společnost NET4GAS a Sdružení TEREZA se proto v roce 2009 rozhodli podílet se společně na rozšíření environmentální výchovy. V rámci spolupráce si žáci základních a středních škol mohli prověřit své teoretické znalosti na výukových programech přímo „v terénu“. Jedním z nich je i Les ve škole/Škola v lese, kde účastníci mohou názorně poznávat lesní ekosystém a jeho zákonitosti.

Škola ochrany přírody uprostřed chráněné oblasti

Program NET4GAS. Blíž přírodě. v letech 2007 – 2008 z části podporoval rozvoj a zkvalitňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Prostřednictvím generálního partnerství Správy Národního parku Podyjí společnost NET4GAS podpořila vznik celoročního vzdělávacího centra pro děti a mládež v obci Čížov . Za této podpory vznikly stavební a architektonické návrhy využití tří objektů, které leží v katastrálním území obce Čížov. Budovy budou v následujících letech zrekonstruovány na moderní centrum EVVO. Podobná centra se stala fenoménem například v západní Evropě. Jejich využití oceňují zejména děti a mládež.

Mikulovská vinařská stezka se dočkala rekonstrukce

V roce 2007 vznikla za pomoci program NET4GAS. Blíž přírodě. studie úprav území mezi rybníky Nový a Šibeník na Mikulovsku. Její výsledky se staly podkladem pro následné realizační projekty nového uspořádání přibližně 120 hektarů plochy. Území mezi rybníky spadá pod správu obecně prospěšné společnosti Biosférická rezervace Dolní Morava, která pečuje o stejnojmenné území chráněné programem Člověk a biosféra (Man and the Biosphere – MaB). 

Dendrologická zahrada v Praze rozšířila sbírku rostlin

Program NET4GAS Blíž přírodě v roce 2007 přispěl k rozšíření genofondu ohrožených druhů rostlin v Dendrologické zahradě Praha. Díky jeho pestrosti mohou návštěvníci objevovat rozkvetlé záhony, vzrůstající stromy nebo ochmýřené šošolky ptáků hnízdících v okolí zdejších rybníčků od jara až do podzimu.