Pravidla soutěže

Pravidla výtvarné soutěže Blíž přírodě

1. Pořadatel soutěže

NET4GAS, s.r.o., zakladatel programu NET4GAS Blíž přírodě, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČ: 27260364, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 108316 jako provozovatel webových stránek www.blizprirode.cz (dále jen „Pořadatel“), pořádá v období od 14. dubna 2014 do 14. května 2014 výtvarnou soutěž Blíž přírodě (dále jen „výtvarná soutěž“).

2. Téma soutěže

Tématem výtvarné soutěže je lokalita nebo krajina či prvek lokality zpřístupněné Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Tyto lokality jsou zveřejněny na stránkách www.blizprirode.cz v sekci Tipy na výlet.

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každý jednotlivec, který vystupuje za svou třídu v těchto kategoriích:

  • děti předškolních tříd mateřských škol,
  • žáci 1. – 3. tříd základních škol,
  • žáci 4. – 6. tříd základních škol,

a který odešle svůj obrázek a na zadní straně uvede název lokality a kontaktní údaje (jméno, příjmení, název mateřské/základní školy a označení třídy, adresu, e-mailovou adresu a telefon školy), a to poštou nejpozději do 14. května 2014 na adresu: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Na obálku uvede heslo „Výtvarná soutěž Blíž přírodě“.

4. Pořadatel může z výtvarné soutěže vyřadit obrázky

  1. které jsou v rozporu těmito pravidly výtvarné soutěže, s dobrými mravy nebo právními předpisy,
  2. jejichž zveřejnění by mohlo poškodit pořadatele či jeho obchodní partnery.

5. Určení výherců

Zaslané obrázky z každé kategorie posoudí do 31. května 2013 odborná komise složená ze zástupců ČSOP a společnosti NET4GAS. Z každé soutěžní kategorie bude oceněn jeden výherce. Do soutěže budou zařazena jen ta díla, která respektují pravidla soutěže.

6. Výhry pro soutěžící

Autoři vítězných obrázků dostanou balíček dárků NET4GAS Blíž přírodě, předplatné časopisu Naše příroda a navíc spolu se svými spolužáky (celou třídou) pojedou do vybrané lokality zpřístupněné v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě a Záchranné stanice pro zvířata ČSOP.

7. Vyhlášení vítězů

Výherci budou zveřejněni na webových stránkách programu NET4GAS Blíž přírodě www.blizprirode.cz a obeznámeni elektronickou poštou (e-mailem) a také telefonicky nejdéle do pěti dnů od určení výherců odbornou komisí. Vybrané obrázky budou následně vystaveny v prostorách výukového centra ČSOP v Praze a na webových stránkách www.blizprirode.cz a www.csop.cz.

8. Prohlášení soutěžících

Zasláním obrázku do výtvarné soutěže současně poskytuje účastník Pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele do odvolání souhlasu.
Soutěžící svou účastí ve výtvarné soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti NET4GAS, s.r.o., jako pořadateli se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČ: 27260364, pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci.
Soutěžící svou účastí ve výtvarné soutěži (zasláním obrázku a kontaktních údajů na adresu Pořadatele) vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují se je dodržovat. Zasláním obrázku soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaného díla, případně že má všechna práva dílo užít a použitím obrázku společností NET4GAS, s.r.o., nebudou poškozena práva třetích osob. Soutěžící účastí v soutěži uzavírá se společností NET4GAS, s.r.o., licenční smlouvu v souladu s autorským zákonem a poskytuje společnosti NET4GAS, s.r.o., jako nabyvateli nevýhradní oprávnění obrázky zaslané do výtvarné soutěže užít ke všem způsobům užití podle § 12 zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně. Licence se poskytuje jako neomezená, a to jak územně, časově, tak i množstevně. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zaslání obrázku do soutěže.

9. Závěrečná ustanovení

Výhra v soutěži nebude předána v případě, kdy Pořadatel zjistí porušení pravidel soutěže soutěžícím.
Pořadatel výtvarné soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě výtvarnou soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této výtvarné soutěže.

Soutěžící nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry ve výtvarné soutěži ani požadovat výměnu výhry za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry z výtvarné soutěže neexistuje právní nárok.

10. Dostupnost pravidel Soutěže

Podrobnější informace o soutěži a její úplná oficiální pravidla najdete na internetových stránkách www.blizprirode.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. dubna 2014.

     

  

Tato pravidla ke stažení