Tůně u Hajské

Přírodní památka Tůně u Hajské leží v údolní nivě Otavy nedaleko Strakonic. Lokalita vznikla v důsledku povrchové těžební činnosti a místní tůně dnes obývá mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů.

Celá plocha chráněného území o rozloze necelých sedm hektarů se nachází u osady Hajská asi 2 km východně od železničního nádraží ve Strakonicích. Je mírně zahloubena pod úroveň okolního terénu a v důsledku středověkého rýžování zlata a pozdější lokální těžbě štěrkopísku má velmi členitý reliéf. V jamách vzniklých touto činností se vytvořily desítky tůní a celé území postupně spontánně zarůstá vegetací. V posledních dvaceti letech zde navíc ochránci přírody vybudovali tůně nové.

Motivem ochrany při vyhlašování této přírodní památky byl v roce 1985 bohatý výskyt ohroženého rostlinného druhu žebratky bahenní v tůních v nivě Otavy a dále mnoha druhů obojživelníků. Chráněné území představuje doslovně ostrůvek v kulturní krajině s ojedinělým biotopem v intenzivně zemědělsky využívané nivě Otavy, který se zachoval jen díky špatným možnostem využití pro jakékoliv hospodaření. I když se jedná o náhradní společenstva na uměle vytvořeném stanovišti, pro celou řadu druhů představuje tento typ biotopu jedno z posledních možných míst výskytu v území.

Naučnou stezku vedoucí přímo srdcem této zelené oázy vybudovala v roce 2019 základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx ve spolupráci s Jihočeským krajem, městem Strakonice, a za finančního přispění programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouhá zhruba půl kilometru a zdejší zajímavosti popisuje na pěti infotabulích.

místo:Hajská, okres Strakonice, Jihočeský kraj
Kudy tam:Z modré turistické značky vedoucí ze Strakonic do Písku odbočte u úpravny vody za vsí Hajská doleva. Za cca 50 m se nachází úvodní tabule. GPS: 49.2599239N, 13.9480569E
Praktické informace:
Vzdálenost0,5
Turistika
Kolo

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové:

čejka chocholatá
čejka chocholatá
Rosnička zelená
Autor: Jan Moravec
skokan krátkonohý
skokan krátkonohý